Šta se desilo
u Edenskom vrtu?

Šta je iskonski greh?

Biblija nam govori u poslanici Rimljanima 3:23 da su svi sagrešili i izgubili slavu Božiju. Biblija nam takođe govori da od vremena začeća su svi rođeni kao grešnici. Psalam 51:5 kaže: „Gle, u bezakonju rodih se, i u grijehu zatrudnje mati moja mnom.“ NIV (Nova Internacionalna Verzija prevoda Biblije) prevodi ovaj odlomak na sledeći način, „Zaista sam bio grešan kod rođenja, grešan od vremena kada je moja majka začela.“

Očigledno je iz Pisma, da se svako ljudsko biće koje je rođeno nalazi u potrebi za otkupljenjem jer je svo čovečanstvo bilo rođeno u grehu izuzev Isusa Hrista. U čemu je razlika između Isusa i ostatka čovečanstva? On je bio rođen od device, a ne posledicom seksa. Koji je razlog devičanskog rođenja Isusa Hrista, koji je došao da otkupi Adamovu palu rasu? Postoji neki razlog zašto svaka osoba mora biti nanovo rođena. Zašto je to tako ako je naše prvo rođenje bilo ispravno? Da se nismo rodili kao grešnici, u jednom palom stanju, nama ne bi trebalo otkupljenje. Postoji biblijska istina vezana za iskonski greh i postoji određeni razlog zašto svaka osoba koja je došla na svet usled seksualnog akta jeste rođena u grehu i mora umreti. Upravo iz tog razloga, otkupljenje je zahtevalo da neko bude rođen ne posledicom seksa (devičanskim rođenjem) i da ON može platiti kaznu za greh čime će otvoriti za nas put da možemo doći do nanovorođenja.

Neki zaključuju da je greh došao prostom neposlušnošću kao što je jedenje jabuke ili nekog drugog voća za koje je Bog rekao Adamu i Evi da ga ne jedu. Priča govori o tome, da je Otac imao dvoje dece, Adama i Evu. Otac je rekao deci da mogu jesti od svakog drveta u vrtu jer su rodovi od svakog drveta bili dobri za jelo ali postoji jedno drvo, drvo znanja dobra i zla, od kojeg ne smeju da jedu jer ako će jesti od njega, zasigurno će umreti. Jednog dana, dok je Eva bila sama u vrtu, „zmija“ je nagovori da jede od tog drveta. Ona je zauzvrat dala nešto od roda Adamu. Pošto su jeli od tog drveta, deca su se uplašila i sakrila od svog Oca. Očev sud je bio, da će deca morati iskusiti sve vrste tuge, bola i smrti. Zaista? Oni će umreti zato što su jeli jabuku ili neku vrstu voća? Kakva užasna priča. Kakve užasne posledice zbog jedenja od nekog drveta. Priča se nastavlja tako, što jednog dana u budućnosti, ovaj saosećajni Otac će poslati neku od svoje dece u pakao da bi goreli u ognjenom jezeru.

Štagod da se desilo u vrtu, to je izazvalo sav greh, tugu, bol i smrt koju je ovaj svet iskusio. To znači, da svako dete koje se rodilo slepo, svako ubistvo, svaka preljuba, svaki srčani napad i svaka bol, tuga i smrt su došli zbog iskonskog greha. Razmislite o tome! Taj greh je izazvao isključenje čovečanstva iz Edenskog raja, gde je sve bilo savršeno. Da bi bili otkupljeni od tog greha bila je potrebna čak smrt Isusa Hrista, sina Božijeg. Šta je bio iskonski greh? To mora da je bio užasan čin kad su nas snašle toliko raznih i strašnih kazni od strane svetog i pravednog Boga. Zasigurno je to bilo više od jedenja jabuke ili nečeg sličnog sa nekog drveta.

Potraga za odgovorom na ovo pitanje je navelo neke da veruju nebiblijske i smešne zamisli kao što su te, da je Eva imala seks sa đavolom ili seks sa zmijom kao gmizavcem. Takve misli očigledno ne mogu biti istinite jer kako neko može verovati da gmižuća zmija može govoriti, kao što je to oslikano u mnogim slikama i pričama koje se tiču iskonskog greha? Zmija kao gmizavac koji može da govori, zvuči pre kao priča iz grčke mitologije. Mi ne treba da verujemo lukavo izmišljene priče jer sva istina mora da ima svoj izvor u Bibliji. Istina iskonskog greha nije nešto novo. Izvorno, to je bila istina o kojoj je govorio Mojsije u Genezi; takođe ćemo otkriti isto to kao novozavetno verovanje. Jovan Krstitelj, Gospod Isus, apostol Pavle i apostol Jovan, svi oni su verovali i učili ovu temeljnu ali biblijsku istinu.

Ko ili šta je bila zmija?

Površni čitalac Biblije, koji je bio naučen još kao dete, da je zmija bila gmizavac na drvetu, koji je nekako ubedio Evu da pojede jabuku će zasigurno moći zamisliti zmiju koja može govoriti. Ali zaista, da li zmija kao gmizavac, može da govori? Kako je onda zmija ustvari zavela Evu? Da bi ovo razumeli iz biblijske perspektive, morate ukloniti iz vaših umova slike koje ste videli još kao dete, koje prikazuju zmiju obavijenu oko drveta kako govori Evi i počnite istraživati šta Biblija stvarno govori. Postanak 3:1 tvrdi, „Ali zmija bješe lukava mimo sve zvijeri poljske, koje stvori Gospod Bog; pa reče ženi: je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakoga drveta u vrtu?“

Razumljivo je, da se nije vukao na trbuhu pre no što ga je Bog prokleo inače ne bi imalo svrhe da ga Bog proklinje. Očigledno je da je jedan deo kletve bio promena njegovog oblika i da nije više trebao da hoda uspravno već da treba da se vuče po trbuhu. Tako da zver, koja je poznata kao zmija nije bila gmizavac jer je mogla da rasuđuje i govori i hoda uspravno. Bila je u stanju da prevari ili obmane Evu u greh. Eva je pak, dala Adamu i on je sudelovao u grehu takođe.Važno je razumeti da su sinovi Božiji trebali da se reprodukuju kao što to i Bog čini a to je duhovnim umnožavanjem, putem izgovorene Reči Božije. Postanak 1:27-28 nas uči, „I stvori Bog čovjeka po obličju svojemu, po obličju Božijemu stvori ga; muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih Bog, i reče im Bog: rađajte se i množite se, i napunite zemlju, i vladajte njom, i budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svega zvjerinja što se miče po zemlji.“ Bog je stvorio Adama u Postanku 1:27 po svom obličju, što je Duh.

U Jovanu 4:24, se kaže, „Bog je Duh...“ Iako je Bog već stvorio Adamov duh, On ga još nije položio u zemaljsku formu sve do Edenskog vrta. Postanak 2:5 kaže, „...niti bješe čovjeka da radi zemlju.“ Postanak 2:7 kaže, „A stvori Gospod Bog čovjeka od praha zemaljskoga, i dunu mu u nos duh životni; i posta čovjek duša živa. „ U Postanku 1:27 čovek je bio stvoren kao duh po obličju Božijem, ali ipak još nije bio fizički opipljiv sa materijalnim telom. Nije bilo čoveka da obrađuje zemlju sve dok Bog nije oblikovao materijalno telo od prašine zemaljske.

Lako je videti, izučavajući ova dva odlomka da je Bog stvorio prvo čovekov duh (Postanak 1:27) i onda položio čovekov duh u telo koje je oblikovao od prašine zemaljske (Postanak 2:7). Važno je prepoznati da, kada je Bog rekao Adamu da se množi i napuni zemlju, da je on još uvek bio „čovek duh“ i pre no što je njegovo telo oblikovano od prašine zemaljske, Adamu je bilo rečeno da bude plodan i množi se. Čoveku nije bilo rečeno da se umnožava seksualnim putem. Rečeno mu je, dok je još bio duh, da se množi kao što to i Bog čini a to je bilo putem sile izgovorene Reči. Ipak mu je bilo omogućeno da se može seksualno umnožavati, pošto je Bog načinio čoveka takvim kada je bio oblikovan u materijalno telo, zaradi svrhe njegove vlastite slobodne volje. Kako god, Adamu je bilo rečeno da se umnožava duhovnim putem a to je putem izgovorene Reči. Svaki Adamov sin, kao potomak Božiji tada bi bio rođen kreativnom rečju na isti način kao što se i Bog umnožava.

Upravo ovo je način, na koji je Bog dao rođenje Isusu, drugom Adamu. Isus nije bio rođen posledicom seksa već posledicom izgovorene Reči Božije. Bog je stvorio krvnu ćeliju (oboje, jajašce i spermu) i postavio u devicu Mariju time što je dao da je zaseni Sveti Duh. Posle toga se meso počelo formirati oko te stvorene krvne ćelije i oblikovalo je Isusovo telo. Kada smo nanovorođeni od Drugog Adama mi smo takođe rođeni od Duha preko Reči, na takav način kao što smo trebali biti pre no što je čovek pao u greh. U 1.Pt.1:23 se kaže, „Kao preporođeni ne od semena koje truhne, nego od onog koje ne trune, rečju živoga Boga, koja ostaje doveka.“ Znamo da je naše prvo rođenje bilo pogrešno jer moramo biti nanovorođeni. Našim prvim rođenjem smo rođeni u svu bol, tugu i smrt što je deo toga. Drugim rođenjem mi smo rođeni u Večni život i u svu radost koja je deo toga

Ovde je biblijski izveštaj onoga što se desilo u Edenskom vrtu. Biblija kaže da je Eva bila zavedena od strane zmije (zmija je u hebrejskom jeziku u muškom rodu –o.p.). U knjizi Postanka 3:1 se kaže, “Zmija beše lukavija od sve zveradi što ih stvori Gospod Bog.” Ova zver je bila toliko bliska ljudskom biću (a ipak je bila samo životinja) da je mogla čak razmišljati i govoriti. Govoreći sada o zmiji u muškom obliku, on je bio uspravno biće i bio je nešto između šimpanze i čoveka, ali bliže čoveku. Bio je toliko blizak ljudskom biću da se njegovo seme moglo pomešati i pomešalo se sa tim ženskim i prouzrokovalo da ona začne. Kada se to dogodilo, Bog je prokleo zmiju. On je promenio svaku kost u telu zmije tako da je morao puzati po zemlji poput zmije danas. Nauka može pokušavati sve što želi, ali ona neće pronaći kariku koja nedostaje. Zato se Bog pobrinuo. Čovek je pametan i može nazreti neku povezanost između čoveka i životinje i on to pokušava dokazati evolucijom. Ne postoji nikakva evolucija, već čovek i životinja su se pomešali. To je jedna od Božijih tajni koja je ostala skrivena, ali evo ovde je ona otkrivena. To se dogodilo upravo tamo nazad usred Edena kada se Eva okrenula od života da prihvati Smrt.

Da li je postojalo zmijsko seme?

Da li je postojalo zmijsko seme? Biblija tvrdi da jeste. U Postanku 3:14-15 čitamo, „Tada reče Gospod Bog zmiji: kad si to učinila, da si prokleta mimo svako živinče i mimo sve zvijeri poljske; na trbuhu da se vučeš i prah da jedeš do svojega veka. I još mećem neprijateljstvo između tebe i žene i između semena tvojega i semena njezina; ono će ti na glavu stajati a ti ćeš ga u petu ujedati.“ Kao što možete videti u 15. stihu, zmija ima seme ili potomstvo – „ između semena tvojega (zmije) i semena njezina.“ Tako da, ako jezik ima bilo kakvo značenje onda zmija ima seme, potomstvo.

Zapazite ponovo šta im je Bog rekao u vrtu. Postanak 3:15 kaže, „I još mećem neprijateljstvo između tebe i žene i između semena tvojega i semena njezina; ono će ti na glavu stajati a ti ćeš ga u petu ujedati.“ Ako dajemo za pravo Bibliji da je žena imala seme, Isusa, onda je i zmija zasigurno morala imati seme takođe. Nema nijednog studenta Biblije koji ne zna, da je seme ženino bio Hrist, koji je došao Božijom intervencijom, bez da je došlo do međusobnog polnog snošaja. Isto tako dobro je poznato, da je predskazano gaženje zmijske glave u stvarnosti bilo proroštvo koje se tiče onoga šta će Hrist izvršiti protiv sotone na krstu. Tamo na krstu, Hrist bi gazio glavu sotoni, dok bi sotona ujedao za petu Gospoda. Ovaj odlomak je nedvosmisleno proroštvo Hrista (ženinog semena). Otkupitelj je trebao doći preko žene, i to preko nje same, bez udela muškarca u međusobnom polnom odnosu. Ovaj bezgrešni čovek bi zgazio (zdrobio) glavu zmije na Golgoti i zauzvrat Isus (ženino seme) bi bio ujedan za petu (u svojoj ljudskosti, kada je hodao po zemlji).

Drvo znanja nije bilo na ishranu

U Postanku 3:2-3, se kaže: „A žena reče zmiji: mi jedemo roda sa svakoga drveta u vrtu; Samo roda s onoga drveta usred vrta, kazao je Bog, ne jedite i ne dirajte u nj, da ne umrete.“

Bog je stavio dva drveta ispred njih: Drvo života, koje je simbolično predstavljalo Isusa Hrista i drvo znanja dobra i zla, koje je simbolično predstavljalo greh, smrt i đavola. Jedno drvo je bilo život a drugo je bilo drvo smrti. Rod sa drveta smrti je bilo znanje.

U Postanku 2:9, se kaže: „I učini Gospod Bog, te nikoše iz zemlje svakojaka drveta lijepa za gledanje i dobra za jelo, i drvo od života usred vrta i drvo od znanja dobra i zla.“

Čovek ima slobodnu ljudsku volju. Ovo je drugačije kod životinja, koje nemaju sposobnost da prave izbore što se tiče dobrog ili lošeg. Čovek je bio stvoren na sliku Božiju, tako da nije bio robot ili neko ko nije u stanju da pravi izbore. Bog je stavio dva drveta pred čovečanstvo – Drvo života i Drvo Smrti. Oni su mogli jesti od bilo kojeg drugog drveta ali su bili upozoreni da nemaju udela sa Drvetom Smrti. Rod toga drveta bi dalo znanje, čineći onoga koji jede mudrim i otvorilo bi njegove oči za njihovu seksualnost. Jedući od tog drveta, Eva bi izgubila svoju nevinost i stekla znanje o svojoj golotinji.

Prastara zmija

Biblija identifikuje staru (prastaru) zmiju kao Sotonu koji vara ceo svet. U Otkrivenju 12:9, se kaže „I zbačena bi aždaha velika, stara (prastara) zmija, koja se zove đavo i sotona, koji vara sav vasioni svijet, i zbačena bi na zemlju, i anđeli njezini zbačeni biše s njom.„ Sotona je pali anđeo, zao Duh. Duh mora imati telo da bi postao opipljiv. U vrtu je postojala životinja, koja je bila najbliža čoveku u koju je đavo mogao ući. Posredstvom zmije, on je mogao razgovarati sa Evom. Dok je slušala Sotonu, koji je koristio životinju (zmiju) da posredstvom nje govori, Eva je saznala o svojoj golotinji.

Zmija joj je rekla da je ona bila gola, jer je Bog pitao u Postanku 3:11 „A Bog reče: ko ti kaza da si go? da nisi jeo s onoga drveta što sam ti zabranio da ne jedeš s njega?“ Eva je jela od ovog roda kao što je preljubotvorna žena u Poslovicama 30:20, „Taki je put kurvin: jede, i ubriše usta, pa veli: nijesam učinila zla.“ Eva je začela i rodila Kaina od tog roda ili semena, koje je uzela. 1.Jov.3:12 nam govori, „Ne kao što Kain bješe od nečastivoga...“ Ne samo da je Eva imala udela u tom znanju i saznala o svojoj golotinji, već je dala i Adamu i začela sa njim. Postanak 3:6-7 nam kaže, „I žena videći da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati i da je drvo vrlo drago radi znanja, uzabra roda s njega i okusi, pa dade i mužu svojemu, te i on okusi. Tada im se otvoriše oči, i vidješe da su goli; pa spletoše lišća smokova i načiniše sebi pregače.“

Tako da, saznali smo do sada, da je čovek trebao živeti od Drveta života ali umesto toga, on je izabrao da okusi sa Drveta Smrti. Čineći tako, čovek je saznao o svojoj golotinji ili svojoj seksualnosti. Zmija, uspravno hodajuća životinja, koja je bila najsličnija čoveku je bila u stanju da pomeša svoje seme sa ljudima. On (zmija je u hebrejskom jeziku u muškom rodu –o.p.) je prevario Evu otkrivajući joj svoju seksualnost i ona je rodila Kaina, svog prvorođenog, koji je bio od zloga. Ona „dade i mužu svojemu“ i tako je takođe začela i sa njim i rodila Avelja. Zbog tog naopakog rođenja, sva deca će sada biti rođena kroz seks za smrt, sa grešnom prirodom koja će vladati nad njihovim životom.

Kada su Adam i Eva čuli Božiji glas, sakrili su se. Postanak 3:7 nam govori, „Tada im se otvoriše oči, i vidješe da su goli; pa spletoše lišća smokova i načiniše sebi pregače.“ Primetite: oni su sakrili onaj deo tela sa kojim su sagrešili! Oni nisu pokrili svoja usta, već svoju golotinju!

Prokletstva

Postoji dalji dokaz o ovome kroz osudu koju je Bog izgovorio. Bog je pravedan i daje kaznu koja priliči prestupu. Postanak 3:16 nam govori, „A ženi reče: tebi ću mnoge muke zadati kad zatrudniš, s mukama ćeš djecu rađati, i volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvojega, i on će ti biti gospodar."

Zapazite: On nije prokleo njena usta! On je prokleo njenu utrobu i začeće! Ona je začela tim aktom i njeno začeće bi se umnožilo. Ona je ustvari donela blizance na svet, Kaina i Avelja. Zbog toga, rađanje dece bi bilo propraćeno bolom i ne izgovorenom Rečju. Postanak 3:16, „... i volja će tvoja stajati pod vlašću muža tvojega, i on će ti biti gospodar. „ Bog je izričit kada ženi daje svoje odredbe. On je strogo opominje da njene želje (žudnje i čežnje) zbog seksualnih potreba treba da budu usmerene samo ka njenom mužu. To nalazimo isto tako i u Hebrejima 13:4 gde se kaže, „Ženidbu da drže svi u časti, i postelja ženidbena da bude čista; a kurvarima i preljubočincima sudiće Bog.“ Seksualno opštenje će biti prihvaćeno jedino unutar braka, u drugom slučaju, to je težak greh.

Postanak 3:17-19 govori, „Pa onda reče Adamu: što si poslušao ženu i okusio s drveta s kojega sam ti zabranio rekavši da ne jedeš s njega, zemlja da je prokleta s tebe; s mukom ćeš se od nje hraniti do svojega veka; Trnje i korov će ti rađati, a ti ćeš jesti zelje poljsko; Sa znojem lica svojega ješćeš hljeb, dokle se ne vratiš u zemlju od koje si uzet; jer si prah, i u prah ćeš se vratiti.“ Bog je prokleo zemlju zbog Adamovog prestupa. Sada, ne samo da će izgubiti Raj, u kojem je vladao i nad kojim je imao vlast putem Reči, već će i zemlja iz koje je uzet takođe biti prokleta. Njegovo telo uzeto iz zemaljske prašine će izgubiti svoju besmrtnost. Trnje i korov, bolesti i nevolje će ga mučiti sve dok se konačno njegovo telo ne vrati nazad u prašinu iz koje je uzeto. Ipak, preko Drugog Adama, jednog slavnog dana čak i ova stvar će biti vraćena nazad. Ne samo da će greh biti pobeđen već i naša tela će biti promenjena. U 1.Korinćanima 15:51-54 se kaže, „Evo vam kazujem tajnu: jer svi nećemo pomrijeti, a svi ćemo se pretvoriti, Ujedanput, u trenuću oka u pošljednjoj trubi; jer će zatrubiti i mrtvi će ustati neraspadljivi, i mi ćemo se pretvoriti. Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost, i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo se smrtno obuče u besmrtnost, onda će se zbiti ona riječ što je napisana: pobjeda proždrije smrt. “

Postanak 4:1-2 govori, „Iza toga Adam pozna Jevu ženu svoju, a ona zatrudnje i rodi Kajina, i reče: dobih čovjeka od Gospoda. I rodi opet brata njegova Avelja.“ Biblija u ovim stihovim ne spominje kako je zmija „poznala“ Evu po telu jer je to već napomenuto u 2. glavi. Pismo jednostavno predstavlja priču i govori nam da su se rodili blizanci iz tih začeća i da je Eva rekla da je jedan od njih bio od Gospoda. Pošto je očito, da sav život dolazi od Gospoda u tom smislu je i Kain došao od Gospoda. Ipak, on je uistinu bio od nečastivoga (zloga). 1.Jov.3:12 nam govori, „Ne kao što Kain bješe od nečastivoga i zakla brata svojega. I za koji ga uzrok zakla? Jer djela njegova bijahu zla, a brata mu pravedna.“ Primetite, da je ubrzo počela borba između ta dva semena i mržnja je toliko zahvatila Kaina da on ubija Avelja.

Kain, taj zli, je ubio svog brata i Bog ga je poslao daleko od Adamove porodice, u zemlju Nod. Zato imate Kainovu lozu koja se ne vraća do Adama i zato postoji odvojeni zapis o njegovoj lozi. Takođe zapazite da knjiga Adamovih potomaka ne uključuje Kaina. Nema zapisa o njemu u knjizi Adamovih potomaka. Postanak 5:1-4 nam kaže, „Ovo je pleme Adamovo. Kad Bog stvori čovjeka, po obličju svojemu stvori ga. Muško i žensko stvori ih, i blagoslovi ih, i nazva ih čovjek, kad biše stvoreni. I poživje Adam sto i trideset godina, i rodi sina po obličju svojemu, kao što je on, i nadjede mu ime Sit. A rodiv Sita poživje Adam osam stotina godina, rađajući sinove i kćeri;“ Adamova rasa, takođe poznati kao sinovi Božiji su bili pravedni ljudi. U Hebrejima 11:4 piše, “Vjerom prinese Avelj Bogu veću žrtvu nego Kain, kroz koju dobi svjedočanstvo da je pravednik, kad Bog posvjedoči za dare njegove; i kroz nju on mrtav još govori.” Oni su bili pravedni zbog krvne žrtve “nevine zamene”, dok su prizivali Ime Gospodnje. U Postanku 4:26 čitamo, “I Situ se rodi sin, kojemu nadjede ime Enos. Tada se poče prizivati ime Gospodnje.” Ali Kainova loza je bila zla i od te loze su dolazile ubice. U Postanku 4:23-24 se kaže, “I reče Lameh svojima ženama, Adi i Seli: čujte glas moj, žene Lamehove, poslušajte riječi moje: ubiću (u KJV se kaže:“ubih“—o.p.) čovjeka za ranu svoju i mladića za masnicu svoju. Kad će se Kajin osvetiti sedam puta, Lameh će sedamdeset i sedam puta.“

U Nojevo vreme, dve rase su preplele i tako su se Kainovo potomstvo i Adamova rasa pomešali. Kroz to mešanje, Bog je bio prinuđen da uništi zemlju jer je zlo poraslo. Postanak 6:1-2 nam govori, „A kad se ljudi počeše množiti na zemlji, i kćeri im se narodiše. Videći sinovi Božji kćeri čovečije kako su lijepe uzimaše ih za žene koje htješe.“ Adamovi sinovi su uzimali Kainove kćeri i preko tih kćeri loza je prošla kroz potop. Sada je Kainova loza bila izmešana u celom čovečanstvu.

Ova istina o zmijskom semenu je bila poznata tokom doba. Ipak, kao i mnoge druge istine i ova istina nije bila potpuno obnovljena u reformaciji. Jovan Krstitelj je znao za tu istinu. On je to prepoznao u ljudima koji nisu hteli prihvatiti Reč. U Mateju 3:7 se kaže, „A kad vidje (Jovan) mnoge fariseje i sadukeje gdje idu da ih krsti, reče im: porodi (potomstvo) aspidini! ko kaza vama da bježite od gnjeva koji ide?“ Isus je takođe naučavao o ovoj istini. U Mateju 12:34 čitamo, „Porodi aspidini! kako možete dobro govoriti, kad ste zli? jer usta govore od suviška srca.“ Takođe u Mateju 23:33 stoji zapisano, „Zmije, porodi aspidini! kako ćete pobjeći od presude u oganj pakleni?“ Jevreji su tvrdili da su Abrahamova deca i fizički su mogli dokazati trag svoje loze sve do njega. Ipak, čak i jevrejska rasa nije bila potpuno čista. Jovan 8:39-44 nam kaže, „Odgovoriše i rekoše mu: otac je naš Avraam. Isus im reče: kad biste vi bili djeca Avraamova, činili biste djela Avraamova. A sad gledate mene da ubijete, čovjeka koji vam istinu kazah koju čuh od Boga: tako Avraam nije činio. Vi činite djela oca svojega. Tada mu rekoše: mi nijesmo rođeni od kurvarstva: jednoga oca imamo Boga. A Isus im reče: kad bi Bog bio vaš otac, ljubili biste mene; jer ja od Boga iziđoh i dođoh; jer ne dođoh sam od sebe, nego me on posla. Zašto ne razumijete govora mojega? Jer ne možete riječi mojijeh da slušate. Vaš je otac đavo; i slasti oca svojega hoćete da činite: on je krvnik ljudski od početka, i ne stoji na istini; jer nema istine u njemu; kad govori laž, svoje govori: jer je laža i otac laži.”

Ovi jevreji su tvrdili da su od Boga ali im je Isus govorio da nisu, već suprotno, da je njihov otac bio đavo, koji je bio ubica od početka. Oni su su se suprotstavili i raspravljali oko toga, govoreći, „Mi nismo rođeni od kurvarstva“ (Jovan 8:41).

Isus je bio Sin Božiji, rođen od device – obećano Seme od žene. Marija (žena) nije imala seme ali ovo Seme je bilo stvoreno u Mariji tako što je ona bila osenčena Svetim Duhom. Isus je bio začet izgovorenom Rečju i sam je bio kreacija Božija. Seme zmije je ujedalo ovo Seme (Isusa) na golgoti. Razmislimo, ko ga je ujedao? Da li su to bili ljudi ili zmije? Ako ljudi, onda je zaista seme zmije bilo utelovljeno.

Apostol Pavle je takođe naučavao ovu istu istinu u 2.Kor. 11:2-3, „Jer revnujem za vas Božijom revnosti, jer vas obrekoh mužu jednome, da djevojku čistu izvedem pred Hrista. Ali se bojim da kako kao što zmija Evu prevari lukavstvom svojijem tako i razumi vaši da se ne odvrate od prostote koja je u Hristu.„ Ovde on govori crkvi u Korintu da ih je obrekao jednom mužu (Hristu) i da je imao želju da ih predstavi kao čistu (neokaljanu, bez mane) devicu, ali se bojao da će se oni okaljati (izgubiće svoju nevinost) kao što je i Eva kada ju je zmija prevarila. Eva je bila zavetovana Adamu ali je izgubila svoj status čiste device sa zmijom i bila je okaljana kada joj je zmija pružila znanje o tome da je bila gola.

Ko je Potomstvo (Seme) Zmije a ko su Deca Božja?

Isus je ispričao priču o dva sejača semena u Mateju 13:37-42. „A on odgovarajući reče im: koji sije dobro seme ono je sin čovečij; A njiva je svet; a dobro seme sinovi su carstva, a kukolj sinovi su zla; A neprijatelj koji ga je posijao jest đavo; a žetva je pošljedak ovoga veka; a žeteoci su anđeli. Kako što se dakle kukolj sabira, i ognjem sažiže, tako će biti na pošljetku ovoga veka. Poslaće sin čovečij anđele svoje, i sabraće iz carstva njegova sve sablazni i koji čine bezakonje. I baciće ih u peć ognjenu: ondje će biti plač i škrgut zuba.“

Ovde nam Isus jasno kaže, da je svet bio posejan sa dve vrste semena: decom kraljevstva i decom zlog. Jedno seme je bilo sejano od strane Hrista, Sina čovečijeg, koji je bio Drvo života a drugo seme je bilo sejano od strane đavola. Deca đavola će biti bačena u vatrenu peć. Ipak, neće biti niti jedno od božije dece u paklu.

Koja je razlika između ova dva semena? U knjizi Otkrivenja, glavama 1-3, opisana su sedam crkvenih doba koja predstavljaju sedam doba u kojima Bog deluje sa crkvom. Svako crkveno doba se završava sa istim ukorom. „Onaj koji ima uho, neka čuje (pojedinac), šta Duh govori crkvama.“ Duh daje Reč. On ima istinu za svako doba. Svako doba ima svoje vlastite izabrane i ta izabrana grupa je uvek 'čula Reč' i prihvatila je, dokazujući time da imaju Seme u sebi. Jovan 8:47 govori, „Ko je od Boga riječi Božije sluša; zato vi ne slušate, jer niste od Boga.“

Da kažemo na kraju, ova biblijska istina potpuno objašnjava zašto je Otkupitelj, naš Gospod Isus, morao biti rođen kroz devicu odvojeno od seksa. Takođe dobijamo objašnjenje zašto svi ljudi, koji su rođeni kroz seks moraju doživeti nanovorođenje. Jovan 3:3 govori, „Odgovori Isus i reče mu: zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne može videti carstva Božijega.”

Up